Spring naar hoofd-inhoud

Privacybeleid

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1 Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, uw browser inclusief versienummer en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en de weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die door een belangenafweging worden gecompenseerd. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online winkel, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. het verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons die vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken of een klantenrekening te openen, en u de bestelling niet kunt voltooien en/of een rekening niet kunt openen of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

3. gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Bij facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden, geven wij de door ons verzamelde persoonsgegevens en uw contractgegevens door aan ons incassobureau ter bescherming van onze belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 f DSGVO.

4. Postreclame en uw recht van verzet

Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking voor onze rekening verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. deelname aan wedstrijden

Wanneer u aan een van onze wedstrijden deelneemt, slaan wij uw naam, e-mailadres, adres en, indien van toepassing, uw leeftijd op met het oog op het uitvoeren van de wedstrijd en het verzenden van de prijzen. Indien u niet vrijwillig hebt ingestemd met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen uw gegevens na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd worden gewist. Indien u vrijwillig hebt ingestemd met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde tijd opslaan om u reclame per e-mail of post te sturen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U hebt ook te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de opgeslagen gegevens, om deze te laten corrigeren of om ze te laten wissen.

6 Zoekfunctie

Wanneer u de zoekfunctie op onze website gebruikt, worden de ingevoerde zoektermen, de zoekinstellingen, het tijdstip van de zoekopdracht, uw geanonimiseerde IP-adres (verkort met de laatste twee reeksen, bv. 192.168.0.0) en het aantal gevonden zoekresultaten opgeslagen. Dit wordt gebruikt voor interne evaluatie van de zoektermen en de zoekgeschiedenis om onze website verder te verbeteren.

7. inhoud van derden

Sommige van onze pagina's bevatten onderdelen die door derden worden geleverd. Deze providers slaan gegevens, zoals IP-adressen, op hun servers op, en cookies van deze providers kunnen ook op uw computer worden geplaatst. Als u hier niet mee instemt, kunt u op elk moment weigeren dat de inhoud van deze providers wordt ingesloten. Deze inhoud, zoals video's, wordt alleen geladen wanneer u op de overeenkomstige gegevensbeschermingsinformatie op de video's klikt.

8. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd.
  • Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen.
  • Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen - om te voldoen aan een wettelijke verplichting - om redenen van algemeen belang of - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • overeenkomstig Art. 18 DSGVO, het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist - de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 DSGVO
  • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke
  • overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Vinergy GmbH Verantwoordelijke gegevensbescherming Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Naast de interne controle op de gegevensbescherming door de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf, voorziet de federale wet op de gegevensbescherming in controleorganen die u helpen uw rechten te doen gelden. De toezichthoudende autoriteit van de deelstaat Baden-Württemberg is verantwoordelijk voor ons:

De Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Baden-Württemberg Postbus 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Overeenkomstig § 4g, lid 2, van de federale wet op de gegevensbescherming moet het openbare procedurebestand op verzoek op passende wijze aan eenieder ter beschikking worden gesteld. Indien u het openbare register van procedures wenst in te zien, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

etracker

De aanbieder van deze website maakt voor de analyse van gebruiksgegevens gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland(www.etracker.com). Wij gebruiken niet standaard cookies voor webanalyse. Voor zover we gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u toestemming geeft, worden cookies gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De door etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 letter f (gerechtvaardigd belang) van de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO). Onze zorg in termen van de DSGVO (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. We gebruiken de gegevens niet op een andere manier, combineren ze niet met andere gegevens en geven ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking door op de slider te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Als er geen schuifbalk wordt weergegeven, is het verzamelen van gegevens al verhinderd door andere blokkeringsmaatregelen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.